White Gondola - Venetian Hotel

©2005 Larry N.Bolch